Choď na obsah Choď na menu
 


 Transkripcia

 
Nárečový materiál sme zapisovali v súlade s princípmi platnými v slovenskej dialektológii. „Ch“ zapisujeme ako x (xumelka, blatux, bľaxa a pod.), pre grafémy „dz“ a „dž“ nemáme zaužívané dialektologické označenie, kvôli nedostatočnej softvérovej dispozícii nášho počítača (džot, bŭodže, skardzыč še a pod.). Pre rovnaký dôvod (nedostatočná softvérová vybavenosť nášho počítača) osobitne neoznačujeme slabičné „l“ a „r“, ani zadné velárne „n“. Graficky označujeme mäkkosť spoluhlások „ď“, „ť“, „ň“ a „ľ“ (ľыňič še, ňetata, ďebol, ďaťeľ a pod.). Zúžené „o“ zapisujeme grafémou (lọňik, jaskọlka, tršaslọ a pod.). Labializované „ŭ“ značíme ako ŭ (zŭolna, cvŭolega, gržebŭovňa a pod.). Velárne „y“ (relikt zúženého „ẹ“) budeme zapisovať ako „ы[1] (vыrce, kjeľcыk, krыmpľa a pod.). Frikatívne „ř“ zapisujeme dvojako: za znelými hláskami a na začiatku slova (ržos, bržezok, mjыržvjok a pod.) a  za neznelými a na konci slova (tršaskac, pršepjora, frajыrš a pod.).
V ustálených slovných spojeniach rešpektujeme asimiláciu spoluhlások na hraniciach morfém.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Dôvody tohto rozhodnutia pozri: Gočal, K. 2004. Goralské nárečie obce Oravské Veselé. Diplomová práca. FF KU Ružomberok, 2004. s. 15

 

© k a r o l   g o č a l