Choď na obsah Choď na menu
 


Slovesá

 
 Desubstantívne slovesá. Spravidla mávajú tieto produktívne sufixy:
-ыč (-ič) (produktívny sufix na označenie činnosti) napr.: sluzыč (sluha), kupcыč (kupjec), vŭocыč (vŭocы), zdživacыč (dživok), bŭocыč še (bŭok), pršetacыč (pršetak), švjecыč (švjadek), kumaračič (kumarat), furmaňič (furman), paropcыč (parobek) a pod. Tento sufix dodáva slovesám aj význam upotrebenia nástroja, prostriedku, ktorý pomenúva slovotvorný základ brọňič (brọnы), kŭošič (kŭosa), zapavonzovač (pavons) a pod.
-ŭovač: džadŭovač (džot), pыtkŭovač (pыtka), marodŭovač (marot), vыzыlkŭovač (zыlka), zafačŭovač (fač), zankrŭovač (anker), cыfrŭovač (cыfra), gľancŭovač (gľanc), hamŭovač (hom), hekľŭovač (hekľicka), kjerŭovač (kjerot), kurvŭovač (kurva), ľuxtŭovač (ľuft), pigľŭovač (pigľajs), pľotkŭovač (pľŭotka) a pod.
Zriedka máme v skúmaných goralských nárečiach aj príponu -ač v slovách ugvazdač vŭokna (*gvazda existuje v šarišských nárečiach, preto predpokladáme aj existenciu v gor. dialektoch), ľiskač še dakọmu (ľiska). Sufix -eč vyjadruje v analyzovaných goralských nárečiach zmenu stavu: pjыkňeč (pjыknы), pľešňeč (pľeseň). Takisto aj sufix -oč vyjadruje zmenu stavu: viľgnoč (viľglы), namŭoknoč (mŭokrы).
 
Deadjektívne slovesá. Tieto slovesá (s významom urobiť takým, ako označuje slovotvorný základ) mávajú spravidla takéto prípony:
-ič: picыržič ksixt (spicыržonы), vŭostršič kŭose (vŭostrы), vыparadžič džыfcыnta (paradnы), pelňič fľaske (pelnы), bjыľič ščanы (bjolы) a pod.
-ječ: glupječ (glupi)
-ač: zarovnač (rọvnы)
V skupine slovies s významom stať sa takým (resp. postupne sa stávať nejakým), ako vyjadruje slovotvorný základ sú tieto sufixy:
-noč: xыtrŭo starnoč (starы), rjadňe zbľadnoč (bľadы), slabnoč navidom vŭocы (slabы), tvardnoč (tvardы), gluxnoč (gluxi) a pod.
-eč: pŭodrŭozeč (drŭogi), zaxŭoržeč (xŭorы), skvašňeč (kvašnы), scыrňeč (cornы), cыrvjыňeč (cыrvọnы) a pod.
-ыč: zmňыjsыč (mňыjsы, komparatív adjektíva malы), zvjыnksыč (vjыnksы komparatív adjektíva vjыnksы)
-ŭovač: mudrŭovač (mondrы)
-ič: veseľič še (vesŭolы), vыjašňič še (jasnы)
-ač: zdыxač (zdexňonы)
 
 Deverbatíva. K deverbatívnym slovesným odvodeninám sme zaradili zmenu dokonavého vidu na nedokonavý. V skúmaných goralských nárečiach sú pri nedokonavých slovesách tieto sufixy: -ŭovač: vŭoskazŭovač (vŭoskozač), džadŭovač (džadžič), pršekŭopŭovač (pršekŭopač) a pod., -ač: džvigač (džvignoč), vŭobľыkač še (vŭobľыc), zažыrač (zažrыč) a pod., -avač: pršedavač (pršedač), dŭodavač (dŭodač), ľegŭovač (ľezeč) a pod., -ыvač: pršikrыvač (pršikrыč), pršisыvač (pršisыč), vŭožľыvač (vŭožľoč) a pod.
 
 Slovesá z onomatopoí a z iných slovných druhov. Deonomatopoické slovesné odvodeniny mávajú v goralských nárečiach tieto sufixy:
-ač: forkač (*fork), mrajcač (vnímanie zvuku mačky u gor. autochtóna), mrugač (žmurknutie očného viečka), pľaskač (pľask), pŭofrkač (frk), pŭokľepač (kľep), štuxač (štux), ržigač (*ržig), sarpač (sarp), stыnkač (*stыnk), škrokač (vnímanie zvuku kohúta Z), šľizgač še (*šľiz), šmigač (*šmig), tыrľikač (*trľi, trľi), xľustač (xľust), zbыrkač (*zbrk), bŭorыtač (zvuk vznikajúci pri bubnovaní dažďa), čupač (čup), futkač (*fut, fut; porov. aj angl. phut, phut), gogač (motivované husacím gáganím), hipkač (hip), hujkač (huj), hukač (), jojdač (joj), krofkač (krof), kronzač (*krons), krukač (kruk), kvokač (kvok) a pod.
-eč: beceč (bééé), brunceč (motivované zvukom včely), gržmječ (motivované zvukom hromu), kršipječ (kršip chrapčavo kašľať), meceč (mééé), mrajceč (zvuk mačky), rajceč (zvuk mačky pri pradení), šipječ (*šip), škreceč (škrek) a pod.
-noč: bexnoč (bex), capnoč (cap), sforknoč (*fork), gegnoč (geg), gruxnoč (grux), gыngnoč (gыng), jыnknoč (jыnk), lapnoč (lap), pľasnoč (pľas), porsknoč (porsk), pršefiknoč (fik), pršelknoč (*lыk), šľahnoč (šľah) a pod.
Od zámenných základov sú utvorené slovesá: tыntŭovač (tыntŭo), vọnacыč (vọnŭo), vыkač (), tыkač (). Slovesné zámená tыntŭovač a vọnacыč sú štylisticky príznakové a stoja na periférii slovnej zásoby goralčiny.
Od čísloviek má goralčina utvorené tieto slovesá: jednač še (jedыn), vŭozdvŭojič (dva), vŭospŭoľič (pọl) a pod.
Od predložiek máme v goralčine tieto slovesá: pršыc še (napršыk), prŭočivič (rŭobič dacŭo prŭoči dakọmu).
Z prísloviek vznikli slovesá vŭozvidňeč še (vidnŭo), vŭoňeskŭoržič še (ňeskŭorŭo) a pod.
 
 Prefixálne slovesné odvodeniny. Prefixálne odvodené slovesá vyjadrujú rozličné miestne určenia priebhu deja pomenovaného základným slovesom; časové určenia priebehu deja; spôsoby priebehu deja pomenovaného motivujúcim slovesom.
 
 Miestny význam.
na-: nabijač (bič), nadeptač (deptač), nagňыvač (gňыvač), napovač (pič), navijač (vič), namoviač (z poľ. mówić) a pod.
nad-: nadlŭozыč (pŭolŭozыč), nadňыš (ňыš), natsыč (sыč) a pod.
dŭo-: dŭodač še (dač), dŭovjыš (vjыš), dŭoražič (*ražič) a pod.
pŭo-: pŭofыrkač (fыrkač), pŭogušľič (gušľič), pŭopodžič (*podžič), pŭoručič (ručič), pŭorыč (rыč) a pod. 
pŭot-: pŭotsadžič (sadžič), pŭotvjonzač (vjonzač), pŭodrыvač (rыč) a pod.
pršet-: pršethodžič (hodžič), pršedbjegnoč (bjegač) a pod.
prši-pršizыňič še (zыňič še), pršibjegnoč (bjegač), pršivľыc (vľыc) a pod.
vŭot-: vŭottajač (tajač še)
vŭo-: vŭobijač (bič), vŭobjыrač (zbjыrač), vŭobrušič (brušič), vŭogarnŭovač (garnoč), vŭoglŭobič (glŭobič), vŭogržыvač (gržoč) a pod.
vŭob-: vŭobrusač (rusač)
vŭos-: vŭospršonš (pršonš), vŭospыnknoč (*pыnk>vŭospыnknoč), vŭospuščič (puščič), vŭosčŭosыč še a pod.
s-, z-: zgegnoč (gegnoč), zvaržič (varžič) a pod.
u-: uhnoč (hnoč še), uxыľič še (xыľič še), ustыmpič (stыmpič) a pod.
za-: zahodžič (hodžič), zapŭotrŭosыč (*pŭotrŭosыč)
-: vыgvizdač (gvizdač), vыšoč (šoč), vыľыšč (ľыšč), vыmiškŭovač (miškŭovač), vыrafač (rafač), vыzыlkŭovač (zыlkŭovač) a pod.
 
   Prefixálne odvodeniny s významom spôsobu.
 
dŭo-: dŭopľučič še (pľuta), dŭobŭorŭosыč (bŭorŭosыč), dŭobič še (bič), dŭovŭolač še (vŭolač) a pod.
pŭo-: pŭodrыžňač, pŭokľepač (kľepač), pŭosuľač (suľač), pŭoštuxač (štuxač), pŭošedžeč si (šedžeč) a pod.
pŭot-: pŭotrыč dakŭogŭo (rыč), pŭotpixnoč (pixnoč), pŭodrŭoš (rŭosnọč) a pod.
prše-: pršefiknoč (fiknoč dacŭo), pršekŭopač (kŭopač), pršelknoč (*lыkač), prševŭodžič na dakjыm (vjыš), pršestršeľič dacŭo (stršeľič), pršeraxŭovač še (raxŭovač) a pod. 
prši-: pršikuržič (kuržič), pršimurŭovač (murŭovač), pršixŭovač (xŭovač), pršikisnoč (kisnoč), pršipoľič še (poľič še) a pod.
vŭo-: vŭobľežeč (ľыš), vŭokŭočič (kŭočič še), vŭocыrňeč (cыrňeč), vŭocыrvjыňeč (cыrvjыňeč) a pod.
vŭot-: vŭotpľekač (pľekač), vŭotkrыnčič (krыnčič), vŭotľezeč (ľezeč), vŭodrыceč (rыceč) a pod.
vŭoz/vŭos-: vŭozdeptač (deptač), vŭozvjonzač (vjonzač), vŭozbič (bič) a pod.
vы-: vыxlọdnoč (xlọdnoč), vыvadžič še (vadžič še), vыmsыč (msыč), vыpaš (paš), vыčupač (čupač), vыsondžič (sondžič) a pod.
u-: ugvazdač (gvazdač), ubabrač (babrač), uhnoč si (hnoč), umыč še (mыč še), uľoč (ľoč) a pod.
na-: nagňыvač še (gňыvač še), nafľagač (fľagač), nadeptač (deptač), naxŭodžič še (xŭodžič), namaščič (maščič) a pod.
nat-: natpiľič (piľič), nadržezač (ržezač) a pod.
za-: zamazač (mazač), zavinoč (vinoč), zašaňič (*šaňič), zajažič (*jažič>joz), zamgľič (mgľič), zapaš (padnoč), zapravič (*pravič) a pod.
s-/z-: skŭoľiňicňeč (kŭoľiňicňeč), spuseč (puseč>pustnoč), zankrŭovač (ankrŭovač) a pod. 
 
 
 Prefixálne odvodeniny s časovým významom.
pŭo-: pŭovŭodbыvač (vŭodbыvač), pŭoučыrač (učыrač), pŭozamjatač (zamjatač), pŭovыruvač (vыruvač) a pod.
prše-: pršezronč (žreč o obilí), pršebjatkač (bjatkač) a pod.
s-: sforknoč (forkač), zjыnknoč (jыnceč), zvыruvač (vыruvač) a pod.
dŭo-: dŭofajcыč (fajcыč), dŭopič (pič), dŭonŭošič (nŭošič), dŭomjыnsač (mjыnsač), dŭorŭobič (rŭobič) a pod.

za-: zafajcыč (fajcыč), zatoncыč (toncыč), zaľatŭovač (ľotač), zašpjыvač (špjыvač) a pod.

 

© k a r o l   g o č a l