Choď na obsah Choď na menu
 


Zatiaľ sme spracovali problematiku tvorenia slov (derivatológie) v niektorých goralských nárečiach. Postupne by sme mali pristúpiť k spracovaniu ďalších častí morfológie goralských nárečí.

 

 Úvod

 
Vo vybraných oravských goralských nárečiach (vybrali sme si nárečie obce Oravské Veselé, obce Mútne, obce Oravská Lesná a obce Zákamenné) sa nachádza veľká skupina lexém, ktoré sa zo slovotvorného aspektu dajú rozložiť (možno vydeliť slovotvorný základ a slovotvorný formant). Niektoré z uvedených goralských slov sú odvodené podobným afixom ako slovo v spisovnej slovenčine alebo poľštine. V skúmaných goralských dialektoch sa stretávame aj so slovami, ktoré sú tvorené atypickými sufixami (sufixy charakteristické iba pre goralské nárečia), resp. stretávame sa so slovotvornými základmi, ktorých motivácia je odlišná (v porovnaní so spisovnou slovenčinou alebo poľštinou).
            Slová zoraďujeme podľa slovných druhov. V rámci slovného druhu materiál triedime na väčšie onomaziologicko-sémantické celky a v rámci nich na menšie sémantické skupiny. Pre každý sufix sa snažíme uvádzať čo najviac príkladov, ktoré vyberáme z krátkeho slovníka vybraných goralských nárečí, ktorý je súčasťou našej práce. Vzhľadom na to, že súčasťou našej práce je slovník, kde uvádzame spisovný ekvivalent a lokalizáciu lexém analyzovaných v slovotvornej kapitole, nepokladáme za potrebné uvádzať spisovný ekvivalent a takisto vo väčšine prípadov neuvádzame ani lokalizáciu. K lokalizácii príkladov pristupujeme iba vtedy, keď niektorý zo sufixov je lokálne obmedzený (teda platný iba pre dialekt jednej zo skúmaných obcí). Pri každom príklade sa snažíme poukázať aj na slovotvorný základ (okrem zámen, predložiek, spojok a častíc, ktoré sú vo väčšine prípadov známe aj v spisovnej slovenčine). Pri menej jasných prípadoch je síce vyčleniteľný sufix (vzhľadom na zakončenie rozoberaného slova v iných dialektoch alebo v spisových jazykoch), slovotvorný základ je však nejasný (nejasný je súčasnému používateľovi dialektu, pretože neodvodený tvar sa už dávnejšie prirodzeným spôsobom vyčlenil z centra slovnej zásoby gor. dialektov). Takýto domnelý dekomponovaný tvar označujeme znakom *.

            Pri písaní jadra našej práce (tvorenie slov) sme sa inšpirovali prácou Ferdinanda Buffu Šarišské nárečia, kde jednu z kapitol venuje aj opisu tvorenia slov. Takisto sme sa čiastočne opierali aj o Buffovu prácu Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese, kde na niekoľkých stranách zachytáva spôsob tvorenia slov v uvedenej obci. Ďalšou rudimentárnou publikáciou, z ktorej sme parciálne vychádzali bola kolektívna práca Morfológia slovenského jazyka.

 

V rámci derivatológie spracúvame tieto časti:

 

 Substantíva                                                                                                      
                         Denominatíva                                                                                             
                                   Názvy podľa príslušnosti                       
                                   Pomenovanie syna                                   
                                   Hypokoristiká                                                                      
                                   Deminutíva                                                                          
                                   Augmentatíva                                                                      
                                   Mená označujúce príslušnosť k zamestnaniu                       
                                   Pomenovanie nositeľov vlastností                                       
                                   Mikrotoponymá                                                                   
                                   Mená mláďat                                                                        
                                   Hromadné mená                                                                
                                   Názvy látok, pokrmov                                                       
                                   Abstraktá                                                                           
                                   Botanická nomenklatúra                                                   
                                   Názvy zvierat                                                                     
                         Deverbatíva                                                                                    
                                   Názvy osôb                                                                         
                                   Nomina actionis                                                                  
                                   Názvy vecí                                                                           
Adjektíva                                                                                                        
                        Adjektíva odvodené od mien                                                         
                                   Privlastňovacie adjektíva                                                 
                                   Látkové prídavné mená                                                   
                                   Časové a miestne prídavné mená                                         
                                   Prídavné mená vyjadrujúce charakteristickú črtu                
                                   Živočíšne prídavné mená                                                     
                        Adjektíva odvodené od slovies                                                    
                        Adjektíva odvodené od iných slovných druhov   
                       Adjektíva odvodené z prísloviek                                         
                                   Prídavné mená z častíc                                                        
                                   Deadjektívne utvorené adjektíva                                         
                        Stupňovanie prídavných mien                                                      
Adverbiá                                                                                                                     
                        Príslovky z prídavných mien                                                              
                        Adverbiá neadjektívneho pôvodu                                                      
                        Stupňovanie prísloviek                                                                       
Slovesá                                                                                                            
                        Desubstantívne slovesá                                                                      
                        Deadjektívne slovesá                                                                          
                        Deverbatíva                                                                                        
                        Slovesá z onomatopoí a z iných slovných druhov                              
                        Prefixálne slovesné odvodeniny                                                         
                                   Miestny význam                                                                  
                                   Prefixálne odvodeniny s významom spôsobu                     
                                   Prefixálne odvodeniny s časovým významom                    

Zámená    

        Prefixálne zámená                                                                              
        Sufixálne zámená                                                                               
Číslovky                                                                                                          
Predložky                                                                                                       
Spojky                                                                                                             
Častice   

 

© k a r o l   g o č a l